STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z OLIGODONCJĄ I DYSPLAZJĄ
EKTODERMALNĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne:

§ 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Oligodoncją i Dysplazją Ektodermalną „OLIGO-ED” zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz
niniejszego statutu.
§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

ROZDZIAŁ II Cele i formy działania

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronna pomoc osobom z oligodoncją uzębienia stałego i różnymi
  postaciami dysplazji ektodermalnej, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom
  prowadzącym leczenie i rehabilitację.
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji,
  opieki i pracy na rzecz osób z oligodoncją i dysplazją ektodermalną.
 3. Popularyzowanie problemu, między innymi przez założenie strony
  internetowej.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi, zakładami opieki zdrowotnej,
  poradniami, grupami terapeutycznymi, zakładami pracy chronionej.
 2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców, specjalistów
  i opiekunów.
 3. Wydawanie poradników, informatorów, filmów edukacyjnych, materiałów
  promocyjnych w tym ulotek, plakatów, kalendarzy i biuletynów dotyczących
  problemów i rehabilitacji osób z wrodzonymi brakami zawiązków stałych zębów i
  dysplazją ektodermalną.
 4. Prowadzeniu baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
 5. Współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami
  pozarządowymi, środkami masowego przekazu w kraju, oraz instytucjami
  naukowymi oraz ośrodkami terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami.
 6. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami
  Stowarzyszenia.
 7. Udzielanie wsparcia w tym finansowego w miarę swoich możliwości –
  finansowanie leczenia ortodontycznego i implanto-protetycznego stowarzyszonych
  pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego i dysplazją ektodermalną.
 8. Wszystkie działania statutowe Stowarzyszenie nie są ograniczone jedynie do
  działalności na rzecz własnych członków.

§ 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, przy założeniu, że
wszystkie dochody przekazane zostaną na działalności pożytku publicznego, a
działalność gospodarcza będzie działalnością dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.
Cały dochód organizacji (nadwyżką przychodu nad kosztami) przeznaczony będzie
na działalność pożytku publicznego.

§ 11. Zabrania się przekazywania majątku organizacji na rzecz swoich członków,
członków organów lub pracowników.

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych
2/ członków wspierających
3/członków honorowych.

§ 13.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne
  działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do
  czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów w
  obecności co najmniej połowy swego składu osobowego, w ciągu dwóch miesięcy od
  daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków,
  zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia
  złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
  Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 15. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia ,
 4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań
  zgodnych z jego celami statutowymi,
 5. Brać czynny udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach
  Stowarzyszenia z prawem głosu.

§ 16. Członek zwyczajny ma obowiązki :

 1. przestrzegać statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące na mocy uchwał
  władz Stowarzyszenia
 3. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

§ 17.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna,
  zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele
  statutowe, która udziela mu pomocy finansowej lub jakiejkolwiek innej formie
  wspiera Stowarzyszenie.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
  Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
  podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

§ 18.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
  szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co
  najmniej 10 członków Stowarzyszenia większością głosów.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
  może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
  Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek
  członkowskich

§ 19.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
  piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
  Stowarzyszenia,
  2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
  wspierającego.
  3/ uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub
  nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 3 lat
  4/ wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień
  statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę
  Stowarzyszenia.
  5/likwidacji Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
  Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie
  rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest
  ostateczna.

ROZDZIAŁ IV Władze Stowarzyszenia

§ 20. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
 3. Komisja Rewizyjna

§ 21.

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w
  obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim
  terminie, nie później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku
  uchwała zapada zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych
  członków.
 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszystkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22.

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w
  trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród
  członków Stowarzyszenia na okres trwania kadencji.
 2. W celu zapewnienia reprezentatywności wybieralnych władz Stowarzyszenia
  zakres kooptacji, o którym mowa w punkcie 1 ograniczony jest maksymalnie do
  połowy liczby członków pochodzących z wyboru.
  Walne Zgromadzenie Członków

§ 23.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  1) Zwyczajne
  2) Nadzwyczajne
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i
  co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o
  jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni
  przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
  3) Na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 2 miesięcy
  od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla którego zostało zwołane.
 6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w
  głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków
  zwyczajnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem & 21 .2
 7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany
  każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków
  Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji
  Rewizyjnej.
 8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
  przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór o odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpoznanie odwołań od uchwał Zarządu,

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25.

 1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu
  Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i członków.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§26. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem
  działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, i działanie w jego imieniu,
 3. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 4. Sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
  ruchomego,
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania
 8. Przyjmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
  zwyczajnych, wspierających i honorowych,
 9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
  Stowarzyszenia,
 10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 11. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 12. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek
  członkowskich,
 13. Podejmowania uchwał o przynależności do innych organizacji,
 14. Uchwalania wysokości składek członkowskich.

§ 27.
Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jego składu osobowego.

§ 28.
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 29.
Do realizowania swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego
dyrektora który kieruje pracami biura na podstawie regulaminu który podlega
akceptacji Zarządu

§ 30.
Członkiem organu zarządzającego nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwa skarbowe.

Komisja Rewizyjna

§ 31.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania
  kontroli nad jego działalnością,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
  Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swą funkcje społecznie i nie pobierają
  z tego tytułu wynagrodzenia.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem organu zarządzającego
  ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
  pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
  wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
  przestępstwa skarbowe.

§ 32. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności
  Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
  kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie
  stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
  także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
  ustalonym w statucie,
 5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowa
  udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 33.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają
zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie
uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna, może podejmować uchwały w
głosowaniu tajnym.

§ 34.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
  Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z
  głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
  wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
  kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 35. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki
publiczne,
3) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych,
4) składki członkowskie powinny być wpłacane w całości do 31 marca, lub w
dwóch równych ratach. Pierwsza do 31 marca, a druga do 31 sierpnia każdego roku.
5) Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu czterech tygodni od
złożenia deklaracji przyjęcia na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek ustala
Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§ 36.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 37.
Zabrania się :
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
zwane dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji;
4).zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe

§ 38.

 1. Zmiany Statutu wymagają Walnego Zebrania, podjętej bezwzględną
  większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z
  zastrzeżeniem § 21 . p.2
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie w taki
  sam sposób, jak uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia.
 3. Uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz
  przeznaczenia jego majątku.

§ 39.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio
przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.